Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno L

labrum
latinsky pera, obruba, lem. Labrum je väzivová obruba, ktorá lemuje kĺbovú jamku, čím ju rozširuje a podporuje tak stabilizáciu hlavice kĺbu v jamke.
labrum acetabulare
je väzivová obruba, ktorá lemuje kĺbovú jamku bedrového kĺbu, čím ju rozširuje a podporuje tak stabilizáciu hlavice bedrového kĺbu v jamke.
labrum glenoidale
je väzivová obruba, ktorá lemuje kĺbovú jamku ramenného kĺbu, čím ju rozširuje a podporuje tak stabilizáciu hlavice ramenného kĺbu v jamke.
lamelózny
plátkovitý, zložený z plátkov (lamiel) napr. lamelózne kostné tkanivo alebo lamelózne olupovanie kože.
laminektómia
chirurgický postup, kedy neurochirurg získava prístup do miechového kanála odstránením zadného oblúka stavcov, niekedy len polovice tohto oblúka (hemilaminektomia). Keďže laminektómia vedie k dekompresii miechového kanála, môže postačovať ako jediné riešenie pri operácii vyskočenej platničky (hernia disku). Najmä v minulosti to bol veľmi častý výkon.
laser
skratka slov Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation znamená zosilňovanie svetla stimulovanou (vynútenou) emisiou žiarenia. Laserový lúč je monochromatický (využíva iba 1 vlnovú dĺžku), polarizovaný (všetky lúče kmitajú v 1 rovine), koherentný (zachováva si presnú frekvenciu aj po prieniku do hĺbky tkaniva) a konvergentný (lúče sa zbiehajú do 1 bodu). Chirurgické lasery sú plynové a majú incizívny efekt (pálenie, rezanie). Na rozdiel od nich sa v rehabilitácii využívajú polovodičové lasery pracujúce v infračervenej oblasti spektra – infračervené lasery, ktoré majú biostimulačný, analgetický, antiflogistický a myorelaxačný účinok.
laser nízkovýkonový, LLL
nízkovýkonový laser, tzv. low level laser (LLL) alebo tiež soft laser pracuje s energiami do 500 mW. Jeho prienik do tkaniva je približne 4-5 cm.
laser vysokovýkonový, HIL
vysokovýkonový laser, high intensity laser (HIL) alebo tiež hard laser pracuje s energiami niekoľko tisíc miliwatov (5000 – 12 000 mW). Jeho prienik do tkaniva je preto viac ako 8 cm. Niektoré HIL lasery pracujú aj s 2 vlnovými dĺžkami naraz napr. laser Opton alebo Opton Pro od firmy Zimmer MedizinSysteme využíva vlnovú dĺžku 905 nm a súčasne 810 nm. Každá z nich má rozdielne vlastnosti, čím sa jeho liečebný účinok a prienik do tkaniva ešte znásobuje.
lig., ligg.
skratka pre ligamentum (j.č.), ligamentá (mn.č.)
ligamentá (skr. ligg.)
väzy, množné číslo od slova ligamentum.
ligamenta cruciata
skrížené väzy spevňujúce koleno v predozadnom smere. Predný skrížený väz (LCA – ligamentum cruciatum anterius) obmedzuje pohyb píšťaly smerom dopredu a zadný skrížený väz (LCP – ligamentum cruciatum posterius) obmedzuje pohyb píšťaly smerom dozadu. Najmä LCA sa pomerne často poraní pri lyžovaní, futbale alebo hokeji. Poranenie je sprevádzané bolesťou a nestabilitou kolena a často vyžaduje chirurgické riešenie (plastiku väzu).
ligamenta glenohumeralia
väzy, ktoré spevňujú ramenný kĺb
ligamenta sacroiliaca
väzy, ktoré spájajú krížovú kosť (sacrum) s bedrovou kosťou (ilium) v tzv. sakroiliakálnom (SI) kĺbe
ligamentum
väz, väzivový pruh (z latinského ligo = viazať), ktorým sú spojené dve kosti v kĺbe, ale tiež väzivový pruh, ktorým sú zavesené alebo prepojené vnútorné orgány.
ligamentum anococcygeum
väzivo, ktoré spája análny otvor (anus) s kostrčou (coccyx). Tvorí väzivovú súčasť panvového dna.
ligamentum anulare radii
kruhovitý väz vo vnútri lakťového kĺbu obkružujúci hlavičku vretennej kosti (radia) v tzv. hornom rádioulnárnom kĺbe.
ligamentum calcaneocuboideum
väz spájajúci pätu (calcaneus) a kockatú kosť (cuboideum) nachádzajúci sa na chrbtovej strane nohy. Podobný väz sa nachádza na spodnej strane nohy (lig. calcaneoplantare).
ligamentum calcaneofibulare
väz na vonkajšej strane nohy spájajúci pätovú kosť (calcaneus) a ihlicu (fibula) v tzv. talokrurálnom kĺbe.
ligamentum calcaneonaviculare
väz spájajúci pätu (calcaneus) a člnkovú kosť (os naviculare) nachádzajúci sa na chrbtovej strane nohy. Podobný väz sa nachádza na spodnej strane nohy (lig. calcaneoplantare).
ligamentum capitis femoris
vnútrokĺbový väz spájajúci striešku bedrového kĺbu s hlavicou tohto kĺbu (caput femoris).
ligamentum capitis fibulae
väz spájajúci hlavičku ihlice (caput fibulae) s píšťalou (tibia)
ligamentum carpi transversum
hrubý väz na dlaňovej strane zápästia nazývaný tiež retinaculum flexorum. Predstavuje akýsi opasok, pod ktorým prebiehajú šľachy ohýbačov prstov a stredový nerv (n.medianus)
ligamentum collaterale
postranný väz, ktorý bočno-bočne spevňuje koleno. Ligamentum collaterale mediale (LCM) sa nachádza na vnútornej strane kolena a ligamentum collaterale laterale (LCL) na vonkajšej strane kolena. Tieto väzy limitujú pohyb natoľko, že v kolene je možné len ohnutie a vystretie. Podobné kolaterálne väzy sa nachádzajú v lakti a tiež na prstoch rúk.
ligamentum coracoacromiale
široký väz, ktorý predstavuje niečo ako most nad plecovým kĺbom. Spája nad kĺbom zobákovitý výbežok (coracoideus) s nadpažkom (acromion).
ligamentum coracoclaviculare
väz, ktorý fixuje lopatku a hornú končatinu tým, že spája zobákovitý výbežok pleca (coracoideus) s kľúčnou kosťou (clavicula).
ligamentum coracohumerale
väz zosilňujúci prednú stranu puzdra plecového kĺbu tým, že spája zobákovitý výbežok (coracoideus) s ramennou kosťou (humerus).
ligamentum cruciatum
skrížený väz spevňujúci koleno v predozadnom smere. Predný skrížený väz (LCA – ligamentum cruciatum anterius) obmedzuje pohyb píšťaly smerom dopredu a zadný skrížený väz (LCP – ligamentum cruciatum posterius) obmedzuje pohyb píšťaly smerom dozadu. Najmä LCA sa pomerne často poraní pri lyžovaní, futbale alebo hokeji. Poranenie je sprevádzané bolesťou a nestabilitou kolena a často vyžaduje chirurgické riešenie (plastiku väzu).
ligamentum deltoideum
väz spevňujúci členok z vnútornej strany (talokrurálny kĺb).
ligamentum flavum
žltý väz, ktorý prepája oblúky stavcov chrbtice. Obsahuje viac elastických vlákien ako iné väzy.
ligamentum iliofemorale
mohutný väz puzdra bedrového kĺbu, spája bedrovú kosť (ilium) so stehnovou kosťou (femur).
ligamentum iliolumbale
mohutný väz, ktorý spája bedrovú kosť (ilium) so stavcami driekovej (lumbálnej) chrbtice. Spevňuje tak krížovobedrový (sakroiliakálny – SI) kĺb z jeho prednej strany.
ligamentum inguinale Pouparti
trieslový väz, ktorý určuje tvar aj funkciu triesla (inguina). Je napnutý medzi predným tŕňom bedrovej kosti (SIAS) a lonovou kosťou. Nad Poupartským väzom prebieha trieslový kanál so semenným povrazcom, pod ním cievy a nervy smerujúce nadol do oblasti stehna.
ligamentum interarcuatum
väz, ktorý podobne ako ligamentum flavum prepája oblúky stavcov chrbtice.
ligamentum intercuneiforme
väz spájajúci tri klinovité kosti priehlavku (os cuneiforme) navzájom.
ligamentum interspinale
elastický väz, ktorý spája tŕňové výbežky stavcov chrbtice. Tŕňové výbežky sú jediné, ktoré si pri predklone trupu dokážeme na chrbtici nahmatať.
ligamentum intertransversarium
elastický väz, ktorý spája priečne výbežky stavcov chrbtice. Tieto si na rozdiel od tŕňových nedokážeme nahmatať.
ligamentum ischiofemorale
väz, ktorý prechádza od sedacej kosti (ischium) až na zadnú stranu kĺbového puzdra bedrového kĺbu.
ligamentum longitudinale
pozdĺžny väz, ktorý po celej dĺžke chrbtice spája telá stavcov navzájom. Poznáme predný a zadný longitudinálny väz.
ligamentum meniscofemorale
väz v kolennom kĺbe, ktorý spája vonkajší meniskus (LM) so zadným skríženým väzom (LCP).
ligamentum metacarpale transversum
väzy, ktoré prebiehajú naprieč (transverzálne) medzi hlavičkami metakarpov (záprstné kosti ruky)
ligamentum metatarsale transversum
väzy, ktoré prebiehajú naprieč (transverzálne) medzi hlavičkami metatarzov (záprstné kosti nohy).
ligamentum nuchae
elastický šijový väz, ktorý je pokračovaním supraspinálneho väzu krčnej chrbtice a smeruje až na záhlavnú kosť. Drží lebku, aby nepadla smerom dopredu.
ligamentum patellae
mohutný väz, ktorý spája hrot jabĺčka (patelly) s drsnatinou píšťaly (tuberositas tibiae). Je pokračovaním šľachy priameho stehnového svalu (rectus femoris), ktorý sa prostredníctvom patelárneho ligamenta upína do píšťaly a umožňuje nám tak napr. kopnutie do lopty. Poklepom na patelárny väz sa vybavuje patelárny reflex.
ligamentum plantare longum
mohutný väz na plantárnej strane nohy (od šľapaje), ktorý udržuje pozdĺžnu klenbu nohy prepojením päty a tarzometatarzálnych kĺbov (kĺby medzi priehlavkom a záprstnými kosťami).
ligamentum popliteum
väz v podkolennej jamke na zadnej strane kĺbového puzdra, spevňuje koleno
ligamentum sacrospinale
väz spájajúci krížovú kosť (sacrum) s tŕňom na sedacej kosti (spina ischiadica)
ligamentum sacrotuberale
mohutný väz spájajúci krížovú kosť (sacrum) s hrbolom sedacej kosti (tuber ischiadicum) a kostrčou. Na hrboloch sedacej kosti sedíme, dajú sa nahmatať pod vrstvou sedacích svalov.
ligamentum supraspinale
väz spájajúci zadné okraje tŕňových výbežkov chrbtice. V krčnej oblasti sa rozširuje do šijového väzu (ligamentum nuchae).
ligamentum talocalcaneum
väz spájajúci členkovú kosť (talus) s pätou (calcaneus). Spevňuje kĺbové puzdro podčlenkového (subtalárneho) kĺbu.
ligamentum talofibulare
väz spájajúci členkovú kosť (talus) s ihlicou (fibula), nachádza sa na vonkajšej strane kĺbu.
ligamentum talonaviculare
väz spájajúci členkovú kosť (talus) s člnkovou kosťou (os naviculare) nohy, nachádza sa na chrbtovej strane nohy
ligamentum temporomandibulare
väz, ktorý pripája čeľusť (mandibula) na spánkovú kosť (os temporale).
ligamentum tibiofibulare
mohutný väz ktorý spája píšťalu (tibia) a ihlicu (fibula) v jej dolnej časti
ligamentum transversum acetabuli
transverzálny väz bedrového kĺbu
ligamentum transversum genus
transverzálny väz v kolene, ktorý spája obidva menisky
ligamentum transversum perinei
transverzálny väz hrádze (perineum), ktorej väzivová časť tvorí panvové dno
Lindron
bifosfonát, liek na liečbu osteoporózy
linea nuchae
drsná čiara na záhlavnej kosti, do ktorej sa upína šijové svalstvo. Tieto čiary sú vlastne tri – dolná (inferior), horná (superior) a najvyššia (suprema).
Lisfrancov kĺb
articulatio tarsometatarsea označovaný tiež ako dolný priehlavkový kĺb. Ide o zložený kĺb spájajúci priehlavok (tarsus) so záprstnými kosťami nohy (metatarsi). Podmieňuje mäkké perovanie nohy pri chôdzi, v tomto kĺbe sa vykonávajú amputácie nohy.
listová kyselina (acidum folicum)
vitamín zo skupiny B-komplexu rozpustný vo vode. Je rozhodujúca pre tvorbu nukleových kyselín, a preto sa jej nedostatok prejaví najmä v tkanivách s rýchlou obnovou buniek napr. v kostnej dreni ako megaloblastová (makrocytárna) anémia. Kys. listová je dôležitá v metabolizme homocysteínu, ktorý predstavuje rizikový faktor rozvoja arteriosklerózy. Nachádza sa v zelenej listovej zelenine. Veľký význam má jej užívanie v gravidite, u alkoholikov a pri užívaní niektorých liekov (metotrexát, lieky proti epilepsii).
lakeť
lakeť je pohyblivé spojenie ramena s predlaktím. Pohyb v lakti umožňuje lakťový kĺb (articulatio cubiti), v ktorom sa ramenná kosť (humerus) spája s lakťovou (ulna) a vretennou (radius) kosťou. Postranné väzy vymedzujú pohyb v lakti len na ohyb a vystretie (flexiu a extenziu). Z radiálneho epikondylu lakťa (tzv. tenisový lakeť) odstupujú extenzory (vystierače) ruky a z ulnárneho epikondylu (tzv. golfový lakeť) odstupujú flexory (ohýbače) ruky. Pod lakťovou jamkou končia svaly prednej strany ramena napr. biceps
lakťový
súvisiaci s lakťom napr. lakťová kosť, tepna, žila, nerv a pod.
Londronat
klodrónová kyselina, liek zo skupiny bifosfonátov. Používa sa na liečbu nádorových deštruktívnych ochorení kostí.
lordóza
fyziologický ohyb krčnej a driekovej chrbtice v predozadnej rovine smerom dopredu. Ak je toto vyklenutie oproti norme výraznejšie, hovoríme o zvýraznenej lordóze alebo až o hyperlordóze (nadmernej lordóze). Opakom lordózy je kyfóza t.j. ohyb hrudnej chrbtice smerom dozadu. Lordóza a kyfóza chrbtice podmieňuje jej dvojité esovité „S“ prehnutie.
lumbalgia
bolesť lokalizovaná v lumbálnej (driekovej) oblasti chrbtice, ktorá nevyžaruje do okolia.
lumbálny
súvisiaci s bedrom, driekom, driekový napr. lumbálne stavce, lumbálna chrbtica
lumbálna punkcia
diagnostický (niekedy zároveň liečebný) zákrok, pri ktorom sa získava mozgomiechový mok vpichom (punkciou) do oblasti medzi 4. a 5. driekovým stavcom. Ide o úplne bezpečný postup lebo miecha u dospelého človeka končí medzi 1. a 2. driekovým stavcom. V mieste punkcie prebiehajú iba miechové korene, ktoré sú tuhé ako husie brko a preto pred punkčnou ihlou ustúpia do strán. Mozgomiechový mok (liquor) sa vyšetruje podobne ako krv, zisťuje sa v ňom hladina cukru, bielkovín, tukov, bielych a červených krviniek, zápalové markery atď.
lumbo-
prvá časť slov súvisiaca s driekovou chrbticou napr. lumboischiadický znamená vychádzajúci z driekovej chrbtice a prejavujúci sa v oblasti sedacieho nervu (n.ischiadicus)
lumboischiadický syndróm, LIS
ochorenie vznikajúce podráždením miechového nervu v driekovej (lumbálnej) chrbtici a prejavujúce sa vyžarovaním bolesti v priebehu sedacieho nervu (n.ischiadicus), to znamená, že bolesť vyžaruje po zadnej strane stehna a lýtka až do prstov na nohe (radikulárny syndróm). Najčastejšou príčinou LIS je útlak miechového nervu vyskočenou platničkou (hernia disku) ale dosť častý je aj útlak nervu pri jeho prechode pod hruškovitým svalom (piriformis syndróm)
lumbosakrálny, LS
ako lumbosakrálny (driekovokrížový alebo tiež LS) prechod sa označuje miesto medzi posledným driekovým stavcom L5 a prvým krížovým stavcom S1, niekedy sa tiež používa skratka L5/S1. Ide o veľmi namáhané miesto na chrbtici, ktoré často podlieha degenerácii alebo až herniácii medzistavcovej platničky a je častým zdrojom bolestí.
luxácia (luxatio)
vykĺbenie. Poranenie kĺbu, pri ktorom vonkajšia sila vedie k oddialeniu hlavice a jamky kĺbu do takej miery, že tieto úplne strácajú svoj obvyklý kontakt. Vykĺbenie sa prejavuje bolesťou, zmenou tvaru a poruchou funkcie kĺbu. Ako subluxácia sa označuje neúplná luxácia, pri ktorej sa kĺbové plochy ešte čiastočne dotýkajú. Ako habituálnu luxáciu označujeme opakované luxácie v jednom kĺbe spôsobené prílišnou voľnosťou kĺbového puzdra.
luxatio coxae congenita
vrodené vykĺbenie bedrových kĺbov postihujúce častejšie dievčatá ako chlapcov. Ide o najčastejšiu vrodenú vadu, ktorej príčina je nejasná. Screening, vyhľadávanie ochorenia sa vykonáva rentgenologickým alebo ultrazvukovým vyšetrením v 3 mesiaci života. Postihnuté deti je nutné mnoho mesiacov baliť „na široko“, často sa používajú aj ortopedické pomôcky. Zanedbaná liečba zanecháva následky (porucha chôdze, artróza).
„lymeská borrelióza (lymeská choroba; vyslov laimská)“
infekčné ochorenie pomenované podľa mesta Lyme v USA spôsobené baktériou Borrelia burgdorferi. Prejavuje sa 1-2 týždne po uhryznutí kliešťom. Často sa objavujú aj tzv. neskoré následky v podobe zápalu kĺbov, rôznych neurologických porúch (zápal mozgu a mozgových obalov, ochrnutie lícneho nervu, zápal očného nervu a pod) a tiež postihnutia srdca (myokarditída). Liečbu antibiotikami je preto nevyhnutné začať čím rýchlejšie. Najviac sa osvedčili makrolidy a doxycyklin užívané po dobu až 3 týždňov.
lýza
rozklad, deštrukcia, rozpustenie napr. hemolýza je rozklad krviniek, cytolýza rozklad buniek, bakteriolýza rozklad baktérií, osteolýza je rozklad kosti, glykolýza rozklad cukrov, lipolýza rozklad tukov a trombolýza je rozklad trombu (krvnej zátky). Ako lýza alebo lytický sa tiež označuje pozvoľný, postupný pokles teploty pri zápale pľúc. Na rozdiel od toho kritický pokles teploty je náhly, prudký.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24