Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno T

T-skóre
určuje odchýlku BMD (bone mineral density) od denzity kostí mladých osôb. U žien po menopauze sa T-skóre v rozmedzí od -1 do -2,5 označuje za osteopéniu, kým T-skóre nižšie ako -2,5 (teda napr. -2,6) znamená už osteoporózu. Normálna hodnota T-skóre je viac ako -1. Pozri aj Z-skóre.
talokrurálny kĺb
latinsky articulatio talocruralis je kĺb spájajúci píšťalu (crus = predkolenie) s talom t.j. s priehlavkovou kosťou. Talus „leží“ medzi píšťalou a pätovou kosťou.
talonavikulárny
týkajúci sa priehlavkovej kosti (talus) a člnkovej kosti (os naviculare) priehlavku nohy napr. talonavikulárny kĺb alebo talonavikulárny väz.
talus
priehlavková kosť. Je jednou z kostí, ktoré tvoria priehlavok (tarsus).
tarsus
priehlavok – časť nohy, ktorá je tvorená 7 kostičkami: Najväčšou z nich je pätová kosť (calcaneus), nad ktorou je priehlavková kosť (talus), kockatá kosť (cuboideum) a 3 klinovité kosti (cuneiforme). Za tarzom je päť metatarzálnych (záprstných) kostí, ktoré končia prstami nohy.
tarzálny tunel
= úžina v oblasti priehlavku, ktorou prechádza predkolenný nerv (nervus tibialis). Pri opuchu v úžine (úraz, zlomenina) dochádza k útlaku tohto nervu s rozvojom syndrómu tarzálneho tunela, ktorý sa prejavuje tŕpnutím a bolesťou nohy a chodidla. Podobný je syndróm karpálneho tunela na ruke.
tarzometatarzálny
týkajúci sa tarzu (priehlavok) a metatarzu (záprstné kosti) napr. tarzometatarzálny kĺb.
Tauredon
natrium aurothiomaleicum, liek na liečbu reumy (antireumatikum). Ide o „zlatú injekciu“ presnejšie injekciu, ktorou sa do organizmu podáva táto zlúčenina zlata.
TC
skratka pre talocrurálny kĺb spájajúci kosti predkolenia (crus = predkolenie tvorené píšťalou a ihlicou) s talom t.j. kosťou, ktorá sa nachádza pod píšťalou. Talus „leží“ medzi píšťalou a pätovou kosťou.
temporomandibulárny kĺb
kĺb, ktorým sa pripája čeľusť (mandibula) na spánkovú kosť (os temporale). Tento kĺb má platničku (disk) podobnú s medzistavcovou platničkou chrbtice.
tender points
anglicky citlivé body vo väzive, ktoré sa nachádzajú v šľachách, väzoch, odstupoch a úponoch svalov. Tender point sa často nachádza v záhlaví, úpone nadhrebeňového svalu, vnútornom kondyle kolena, na vonkajšom epikondyle lakťa, na chrupavke 2.rebra a pod. Porovnaj s trigger point.
tendinopatia, tendinitída
bolestivé ochorenie šľachy (tendinopatia, tendopatia) niekedy sprevádzané aj zápalom šľachy (tendinitída). Najčastejšie vzniká následkom preťažovania svalu, ktorý ťahom za šľachu pohybuje príslušnou kosťou alebo kĺbom napr. tendopatia Achillovej šľachy.
tendo (2. p. tendinis)
latinské pomenovanie pre šľachu.
tendolýza (tenolýza)
chirurgické uvoľnenie a obnovenie pohyblivosti šľachy, ktorá následkom ochorenia prirástla k okoliu.
tendomyopatia
súčasné ochorenie šľachy a svalu, ktorý pri svojej činnosti za šľachu ťahá.
tendomyotómia
chirurgické preťatie šľachy a svalu.
tendopatia, tenopatia
bolestivé ochorenie šľachy. Najčastejšie vzniká následkom preťažovania svalu, ktorý cez šľachu pohybuje príslušnou kosťou alebo kĺbom napr. inzerčná tendopatia je ochorenie šľachy v mieste kde vrastá do kosti (inzercia, úpon).
tendoplastika
plastika šľachy. Väčšinou spočíva v ostrihaní a oholení jej rozstrapkaných častí, niekedy aj v prenesení úponu na iné miesto.
tendovaginitída
zápal šľachy (tendon) a puzdra, v ktorom sa šľacha pohybuje (šľachová pošva, vagína). Prejavuje sa bolesťou, opuchom a typickým fenoménom „vŕzgajúceho snehu“, ktorý cítime pri pohmate šľachy počas pohybu končatiny.
tenisový lakeť
ako tenisový lakeť sa označuje laterálna alebo tiež radiálna epikondylitída, čo je doslova zápal vonkajšieho epikondylu. Ide však najmä o následok preťaženia výčnelku ramennej kosti, do ktorého sa upína extenzorová skupina svalov predlaktia (vystierače prstov ruky).
tenodéza
chirurgické spojenie (fixácia) šľachy ku kosti.
tenorafia
chirurgické nariasenie šľachy za účelom jej skrátenia. Vykonáva sa napr. pri habituálnej luxácii ramenného kĺbu.
tenotómia
chirurgické preťatie šľachy. Vykonáva sa napr. pri liečbe deformít v kĺbe.
TEP
skratka pre totálnu endoprotézu (vnútornú protézu). Ide o protézu, ktorá sa vkladá do vnútra ľudského tela napr. miesto chorého bedrového, kolenného, plecového alebo členkového kĺbu.
testudo
druh obväzu, ktorý vzniká osmičkovými obtáčkami obvínadla okolo kĺbu a má stred pod kĺbom t.j. v jeho ohybe napr. v lakťovej alebo podkolennej jamke.
theca vertebralis
tvrdý obal miechy (dura mater). Intratekálne sa pichajú injekcie.
Thomayerov manéver
test pohyblivosti driekovej chrbtice. Zdravý človek sa pri vystretých kolenách predkloní v stoji tak, že sa prstami dotkne zeme (Thomayer = 0 cm). Pacient s bolestivosťou driekovej chrbtice to nedokáže (Thomayer = 10 ale aj 100 či viac cm).
thorakalizácia
patologický stav, kedy stavec susedného úseku chrbtice získava charakter hrudného (torakálneho) stavca napr. torakalizácia C7 (7. krčný stavec) alebo torakalizácia L1 (1.driekový stavec).
thorakokyfóza
kyfóza (myslí sa tým nadmerná kyfóza) hrudnej chrbtice napr. pri Scheuermannovej chorobe.
thorakolumbálny
hrudno-driekový, týkajúci sa hrudnej a driekovej chrbtice napr. torakolumbálny prechod – tzv. ThL prechod. Za ThL prechod sa označujú 4 stavce (Th11, Th12, L1 a L2).
tibia
píšťala. Je to väčšia z 2 kostí predkolenia, ktorej ostrú hranu si môžeme na jeho prednej strane ľahko nahmatať. Do drsnatiny píšťaly sa pod kolenom upína štvorhlavý sval stehna. Dolná časť píšťaly vytvára vnútorný členok.
tibiofibulárny
majúci vzťah k tibii (píšťala) aj k ihlici (fibula) napr. tibiofibulárny kĺb alebo tibiofibulárny väz.
Tietzov syndróm
„bolestivé zdurenie sternokostálneho kĺbu (sternum = hrudná kosť, costa = rebro) t.j. miesta, kde sa rebrá upínajú do hrudnej kosti. Ide o jeden z prejavov funkčnej blokády rebra; veľmi dobre reaguje na liečbu laserom.“
tiludronát
bifosfonát III. generácie, ktorý sa používa na liečbu osteoporózy.
Tinelov syndróm, syndróm karpálneho tunela
karpálny tunel (kanál) je miesto, ktorým z predlaktia do dlane vstupujú šľachy ohýbačov prstov a stredový nerv (n.medianus). „Strop“ tunela tvorí väzivový pruh (retinaculum flexorum) nad zápästím (carpus), ktorý má podobnú funkciu ako opasok. Ortopéd pri operácii väzivový pruh prereže (deliberácia) a tým uvoľňuje problémy spôsobené opuchom v tuneli – bolestivé tŕpnutie prstov, nočné „vytriasanie“ rúk, slabosť.
torticollis
vynútené vytočenie hlavy (tortus = skrútený, stočený) na jednu stranu spôsobené bolestivým stuhnutím až kŕčom krčných svalov (collum = krk). Chorý neudrží hlavu vo vzpriamenej polohe ani na krátku dobu.
totálna endoprotéza (skr. TEP)
úplné nahradenie chorého kĺbu t.j. jeho hlavice aj jamky. Protéza sa vkladá do vnútra ľudského tela (preto endoprotéza) miesto chorého bedrového, kolenného, plecového alebo členkového kĺbu. Najčastejším dôvodom pre implantáciu TEP je artróza kĺbu (koxartróza alebo gonartróza).
Tourettov syndróm
prejavuje sa zášklbmi tváre, ramien a končatín (motorické tiky), kŕčovitými a výbušnými zvukmi (zvukové tiky). Syndróm je pomerne častý v detstve a prejavuje sa neustálym mrkaním, pokašliavaním a robením grimás. Aj keď intelekt nie je narušený, bývajú poruchy pozornosti a učenia.
tractus spinocerebellaris
vzostupná nervová dráha, ktorá vedie z miechy (spina) do mozočku (cerebellum). Vedie informácie z kĺbov, svalov a šliach a podieľa sa tak na regulácii svalového napätia a pohybov (propriocepcia).
trajektória
dráha.
trakcia
liečebná metóda ochorení chrbtice a periférnych kĺbov, pri ktorej sa ťahom odďaľujú od seba kĺbové plôšky. Tak vzniká v kĺbe podtlak, ktorý vedie k zvýšenému prekrveniu a zlepšenému hojeniu ošetreného kĺbu. Ide o jedinú manuálnu metódu, ktorú je možné použiť aj pri vyskočenej platničke.
transiliakálny
prechádzajúci krížom cez panvovú kosť (os ilium) napr. transiliakálny odber kostnej drene.
transkortikálny
prechádzajúci krížom cez kôru (cortex) napr. transkortikálna kostná biopsia.
transplantácia
prenesenie tkaniva alebo celého orgánu z jedného miesta tela na druhé alebo od darcu na pacienta napr. transplantácia kožného štepu zo zdravého miesta na popálené alebo transplantácia obličky, srdca, kostnej drene, pľúc, pečene a pod.
transplantácia krvotvorných buniek
prenesenie krvotvorných buniek kostnou dreňou darcu do organizmu príjemcu. Dreň príjemcu však musí byť vopred zničená liekmi alebo ožiarením, ináč by odvrhla darované krvné bunky. Krvné bunky pre transplantáciu sa získavajú punkciou kostnej drene, z pupočníkovej krvi alebo odberom zo žily darcu. Lieči sa ňou najmä leukémia alebo aplastická anémia.
transskapulárny
prechádzajúci krížom cez lopatku (scapula) napr. transskapulárny ultrazvuk alebo röntgen a pod.
trauma (2. p. traumatis)
„úraz, poranenie t.j. náhla udalosť, ktorá poškodzuje organizmus. Ide napr. o ranu (vulnus, vulnera), popáleninu (combustio), omrzlinu (congelatio), zlomeninu (fraktúra), natiahnutie (distenzia), roztrhnutie (distrakcia), podvrtnutie (distorzia), pomliaždenie (kontúzia), ale tiež duševná, psychická trauma (psychotrauma). Polytrauma je súčasné poškodenie mnohých štruktúr a orgánov; typicky vzniká pri autonehode.“
tricipitálny reflex
fyziologický šľachový reflex, ktorý prebieha cez reflexný oblúk 7. krčného nervu (C7). Vyšetruje sa poklepom kladivka na šľachu tricepsu na zadnej strane ramena tesne nad lakťom. Odpoveďou má byť vystretie končatiny v lakti.
trifalangeálny
trojčlánkový (falanx = článok) napr. trifalangiálny prst (palec je bifalangeálny).
trikalciumfosfát
je anorganická hmota, ktorá sa používa ako náhrada kosti napr. pri vertebroplastike alebo pri vnútrokostných implantátoch. Trikalciumfosfát sa časom vstrebe a je plne nahradený normálnou kosťou.
trochanter
latinsky doslova chocholík. Ide o veľký kostný výčnelok na hornej časti stehnovej kosti, ktorý si na obidvoch bokoch ľahko vyhmatáme pod kožou. Na trochanter sa upínajú sedacie (gluteálne) svaly a odstupuje od neho napínač širokej fascie (tensor fasciae latae), ktorý po bokoch stehna smeruje nadol ku kolenu.
trochlea
latinsky kladka. Ako trochlea sa označujú kĺbové plochy, ktoré majú tvar aj funkciu kladky.
tuber ischiadicum
hrbol sedacej kosti (os ischium). Sú to kosti, na ktorých sedíme a ktoré sú schované hlboko pod sedacími svalmi. Je to miesto, kde začínajú zadné svaly stehna (tzv. hamstringy), ale tiež veľký priťahovač stehna (adductor magnus).
tuberculum
latinsky hrbolček (hrbol je tuber). Ako tuberculum sa popisujú malé výčnelky na kostiach, miesta kde sa upínajú šľachy svalov.
tuberositas
latinsky drsnatina. Ako drsnatina sa označujú hrboľaté plôšky na kostiach v mieste kde sa upínajú šľachy svalov napr. tuberositas tibiae je miesto, kde sa na píšťale (predkolenie) upína priamy sval stehna.
tunelový syndróm
skupina symptómov (= syndróm), ktoré vznikajú útlakom nervov v mieste ich prechodu anatomickým kanálom (tunelom). Syndróm sa prejavuje bolesťou a poruchou citlivosti v postihnutej oblasti. Ako karpálny tunel označujeme útlak nervov v oblasti zápästia, ako tarzálny tunel útlak nervov v oblasti priehlavku a ako inguinálny tunel potom útlak nervov v triesle (inguine).
Turnerov syndróm
chromozomálne ochorenie, kedy sa žena narodí miesto s dvomi chromozómami X iba s jedným. Takáto žena má normálny intelekt, ale je neplodná, máva poruchy rastu, opuchy (lymfedém), vady srdca a predčasnú osteoporózu.
Lieči sa podávaní rastového a pohlavných hormónov.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24